T-PLAT

T-Plat

Climate Change Impact &  Adaptation

mouse

impact

1.

ระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิอากาศโลก ลมฟ้าอากาศและสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกและประเทศไทย

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แบบจำลอง ภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลสังเกตการณ์ในอดีต ปัจจุบัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3.

ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก

ข้อมูลสรุปสาระสำคัญของอนุสัญญา ฯ ความตกลงปารีส การเจราภายใต้ UNFCCC และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

4.

ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของประเทศไทยรายสาขา

การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยรายสาขา                                            

Impacts and Adaptation on Climate Change

2.1

The Earth’s Climate System and Climate Change

Information and knowledge related to the global climate system, weather, and the climate change

2.2

Impact of climate change in Thailand and globally

The impact of climate change, climate model, projection of greenhouse gas emissions, observation data of the past, present, and future trends of change

2.3

Adaptation Negotiations under UNFCCC and Paris Agreement

Summary of the Paris Agreement under the UNFCCC and Thailand’s climate change implementation

2.4

Impact and Guidelines for Thailand Adaptation by Sector

Assessing the impact of climate change at global level and the impact of climate change in Thailand by sector

Close Menu